Chvilku strpení...nahrávání inzerátu může v závislosti na množství a velikosti fotografií a rychlosti internetového připojení trvat i minutu a více.

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti abcMedia Network s.r.o., se sídlem Kaprova 42/14 Praha 1, IČO: 055 84 027

(dále jen „abcMedia Network“)

1. Předmět a účel všeobecných obchodních podmínek
1.1 Předmětem a účelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) je úprava vzájemných práv a povinností společnosti ABCMEDIA NETWORK, jako poskytovatele a provozovatele inzertního portálu AUTOŽIVĚ dostupného na adrese www.AutoŽivě.cz (dále jen „AutoŽivě“), a uživatele, který se na portálu AutoŽivě v souladu s těmito VOP registroval (dále jen „Uživatel“), při poskytování služeb prostřednictvím portálu AutoŽivě.
1.2 Portál AutoŽivě slouží jako inzertní portál shromažďující nabídky v oblasti motorových vozidel a příslušenství.
1.3 VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran, které vyplývají společnosti ABCMEDIA NETWORK a Uživateli na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb.
2. Uživatelský účet
2.1 Smlouva o poskytování služeb mezi Uživatelem a společností ABCMEDIA NETWORK vzniká uzavřením písemné smlouvy o poskytování služeb, příp. registrací do portálu AutoŽivě a schválením Uživatele společností ABCMEDIA NETWORK. Bez ohledu na způsob uzavření smlouvy o poskytování služeb je pro aktivaci uživatelského účtu nezbytné vyplnit registrační formulář, který je přístupný na portálu AutoŽivě.
3. Deaktivace Uživatelského účtu
3.1 Uživatel má možnost v portálu AutoŽivě deaktivovat svůj účet, a to odesláním požadavku na deaktivaci uživatelského účtu společnosti ABCMEDIA NETWORK, která účet Uživatele deaktivuje bez zbytečného odkladu od doručení daného požadavku.
3.2 V případě, že Uživatel společnosti ABCMEDIA NETWORK písemně vysloví nesouhlas se zpracováním osobních údajů, je mu automaticky deaktivován uživatelský účet i přístup do portálu AutoŽivě.
3.3 Společnost ABCMEDIA NETWORK je oprávněna omezit, změnit, pozastavit či ukončit poskytování služeb Uživateli, a to i bez udání důvodu. Společnost ABCMEDIA NETWORK je rovněž oprávněna zrušit nebo zablokovat účet Uživatele, a to zejména v případě vkládání nikoli vlastních inzerátů, inzerátů obsahujících zavádějící či klamavé informace, a to bez náhrady již uhrazené ceny za tyto inzeráty. V případě opakujícího se výskytu zavádějících či klamavých údajů v inzerátech Uživatele, je společnost ABCMEDIA NETWORK oprávněna smazat bez náhrady celou inzerci daného Uživatele. O těchto skutečnostech není společnost ABCMEDIA NETWORK povinna předem Uživatele jakkoliv informovat.
4. Poplatky
4.1 Pro soukromé osoby je inzerce zdarma. Inzerenti s uzavřenou smlouvou o poskytování služeb využívají možnosti hrazení poplatků prostřednictvím paušálních úhrad.
4.2 Pro inzerenty s uzavřenou smlouvou o poskytování služeb budou vystavovány daňové doklady dle platné právní úpravy.
5. Práva a povinnosti společnosti ABCMEDIA NETWORK
5.1 Společnost ABCMEDIA NETWORK vyvíjí přiměřené úsilí k tomu, aby na portálu AutoŽivě byly obsaženy přesné a aktuální informace; přesto však neposkytuje žádné záruky ani prohlášení, pokud jde o jejich přesnost a aktuálnost, a to zejména v případě dat, která jsou vkládána Uživateli.
5.2 Společnost ABCMEDIA NETWORK nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v obsahu zveřejněném Uživateli.
5.3 Společnost ABCMEDIA NETWORK je oprávněna v jednotlivých inzerátech Uživatele umístit reklamu za předpokladu, že bude jasně oddělena od samotného inzerátu Uživatele.
6. Práva a povinnosti Uživatele
6.1 Uživatel prohlašuje, že portál AutoŽivě bude používat pouze k účelu, ke kterému byl vyvinut a nebude jej používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, oprávněnými zájmy společnosti ABCMEDIA NETWORK, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet. Uživatel nebude činit nic, co by poškozovalo nebo narušovalo poskytování služeb prostřednictvím portálu AutoŽivě.
6.2 Uživatel zejména nebude jednat v rozporu s těmito VOP. Uživatel neposkytne přístup do portálu AutoŽivě třetím osobám ani jim nezpřístupní údaje uložené na portálu AutoŽivě či nevloží jejich údaje do portálu AutoŽivě.
6.3 Uživatel je povinen inzerovat pouze vlastní inzerci. Uživatel je povinen neustále aktualizovat svoji inzerci, zejména je povinen zadávat do inzerce pouze takové nabídky motorových vozidel a příslušenství, které má reálně k dispozici.
6.4 Uživatel prohlašuje, že veškeré údaje jím poskytnuté ohledně své osoby či inzerce jsou úplné, pravdivé. Za obsah údajů nese odpovědnost pouze Uživatel.
7. Podmínky přístupu na webové stránky
7.1 Společnost ABCMEDIA NETWORK neposkytuje Uživateli žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti portálu AutoŽivě. V případě nefunkčnosti portálu AutoŽivě nevznikají Uživateli vůči společnosti ABCMEDIA NETWORK žádné nároky.
8. Poskytnutí údajů
8.1 Uzavřením této smlouvy uděluje Uživatel, společnosti ABCMEDIA NETWORK výslovný souhlas se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, za účelem úpravy vzájemných práv a povinností smluvních stran, které vznikají při poskytování služeb prostřednictvím portálu AutoŽivě. Společnost ABCMEDIA NETWORK bude zpracovávat osobní údaje zejména elektronicky, a to uložením na serveru společnosti ABCMEDIA NETWORK nebo jiných datových nosičích.
8.2 Uzavřením této smlouvy uděluje Uživatel společnosti ABCMEDIA NETWORK výslovný souhlas, aby mu byly společností ABCMEDIA NETWORK zasílány a nabízeny další produkty nebo služby v rámci obchodního styku anebo zasílány e-maily informující o novinkách a aktuálním dění ve vztahu nebo v souvislosti se společností ABCMEDIA NETWORK a jejím podnikáním. Uživatel je oprávněn v tomto článku uvedený souhlas kdykoli písemně odvolat.
8.3 Uživatel bere na vědomí, že údaje, které poskytne (při registraci, ve svém uživatelském účtu), poskytuje dobrovolně a je povinen je uvádět správně a pravdivě a v případě jejich změny je povinen je aktualizovat.
8.4 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že kontaktní údaje jako např. telefon, e-mail, fax budou zveřejněny na portálu AutoŽivě a budou přístupné všem návštěvníkům portálu, a to z důvodu možnosti zákazníků kontaktovat Uživatele.
9. Závěrečná ustanovení
9.1 VOP, resp. smlouva se řídí českým právem, zejm. zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.
9.2 V případě rozporu mezi těmito VOP a smlouvou se přednostně použijí ustanovení smlouvy. V případě rozporu mezi ustanovením smlouvy, VOP, popisem či informacemi uvedenými na stránkách www.AutoŽivě.cz se přednostně použijí ustanovením smlouvy nebo VOP za použití věty první tohoto ustanovení.
9.3 Smluvní strany si sjednávají, že veškerá oznámení, vyrozumění nebo jiné obdobné poskytnutí informací v rámci běžného obchodního styku mezi smluvními stranami mohou být druhé straně zaslána prostřednictvím e-mailu.
9.4 S ohledem na snahu zlepšovat poskytované produkty, na změny a vývoj právního řádu a obchodní politiku společnosti ABCMEDIA NETWORK si smluvní strany tímto sjednávají, že společnost ABCMEDIA NETWORK je oprávněna jednostranně změnit VOP vždy s účinností k 1. dni příslušného kalendářního měsíce, přičemž nové znění VOP musí být zároveň nejpozději 1. den předchozího kalendářního měsíce společností ABCMEDIA NETWORK uveřejněno na webových stránkách www.AutoŽivě.cz. Uživatel se zavazuje, že se vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního měsíce na webových stránkách www.AutoŽivě.cz seznámí s aktuálními verzemi VOP a jejich případnými plánovanými změnami. Uživatel je oprávněn změnu VOP písemně odmítnout, přičemž toto odmítnutí musí být společnosti ABCMEDIA NETWORK doručeno nejpozději 5 dní před plánovanou účinností nové verze VOP. Toto odmítnutí změny VOP se považuje za výpověď smlouvy ze strany Uživatele, přičemž smlouva bude v takovém případě ukončena k poslednímu dni platnosti původní verze VOP.
9.5 Tyto VOP byly schváleny společností ABCMEDIA NETWORK a nabývají účinnosti dnem 30.9.2016.